Fantazjowanie i inne strategie radzenia sobie ze stresem

Projekt poświęcony analizie strategii radzenia sobie ze stresem, w tym również używania fantazji, u ludzi zdrowych i osób leczących się z powodu różnych zaburzeń psychicznych.

Każdy z człowiek od wczesnych lat życia angażuje się w marzenia. Są one naturalnym sposobem, aby radzić sobie z rozłąką, znaleźć pocieszenie w trudnej sytuacji lub testować w wyobraźni różne sytuacje i rozwiązania. U niektórych jednak, marzycielstwo może przyjąć skrajnie nasiloną postać. Ich wielogodzinne angażowanie się w świat fantazji odbywa się kosztem obowiązków szkolnych, zawodowych lub relacji z innymi ludźmi. Zjawisko to opisywane jest jako marzycielstwo dezadaptacyjne (ang. maladaptive daydreaming).

W ramach tego projektu przeprowadzone będą badania ilościowe (ankiety) i wywiady pogłębione z osobami, które wykazują skłonność do używania fantazji w sposób nadmierny i utrudniający im codzienne funkcjonowanie, wykonywanie zadań i spełnianie się w różnych obszarach życia. Przyczyni się to do lepszego rozpoznawania i rozumienia przez klinicystów marzycielstwa dezaptacyjnego oraz uwzględnienia tego fenomenu w terapii.

Projekt prowadzony za zgodą Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań przy Uniwersytecie SWPS, WZ Katowice.

 

Dotychczasowe publikacje w czasopismach naukowych:

eteeterte

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.