Psychoterapia zaburzeń pourazowych

# # #

Psychoterapia zaburzeń związanych z traumą

Objawy pourazowe i dysocjacyjne występują u wielu pacjentów zgłaszających się na psychoterapię, ale ze względu na specyfikę traumy i tendencję do unikania rozmów jej temat, pacjenci rzadko zgłaszają wprost tego typu objawy. Są one też często niedostatecznie rozpoznawane przez terapeutów. Ma to ogromne znaczenie kliniczne, ponieważ objawy stresu pourazowego często nie są podatne na leczenie oparte na wglądzie, a objawy dysocjacyjne mogą powodować wyraźne zmniejszenie skuteczności psychoterapii wielu różnych zaburzeń. Zajmowanie się tymi objawami w psychoterapii wymaga od terapeutów dodatkowych kompetencji i metod pracy. Ma to szczególne znaczenie wobec wprowadzonej w ICD-11 diagnozy złożonego zespołu stresu pourazowego.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) jest metodą opracowaną w latach ’80 XX wieku i uznawaną za skuteczną terapię opartą na dowodach naukowych w odniesieniu do objawów stresu pourazowego w różnych grupach pacjentów. Od roku 2013, WHO rekomenduje ją do leczenia zespołu stresu pourazowego. Podobne zalecenia opublikowały inne towarzystwa naukowe na całym świecie: American Psychological Association, American Psychiatric Association, US National Center for PTSD, UK National Institute for Clinical Excellence. W ostatnich latach przybywa coraz więcej badan dokumentujących także skuteczność tej metody w leczeniu objawów związanych z traumą u pacjentów z depresją, zaburzeniami osobowości, psychozą. Ze względu na możliwość integracji EMDR z innymi podejściami psychoterapeutycznymi, opanowanie tej metody może stanowić cenne uzupełnienie warsztatu pracy każdego terapeuty.

To specjalistyczne szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z klinicznymi skutkami doświadczeń urazowych i nabycie przez nich praktycznych umiejętności leczenia objawów pourazowych za pomocą EMDR. Jest prowadzone przez zespół składający się z międzynarodowego trenera metody (Dr Anabel Gonzalez) i dwóch konsultantów EMDR Europe oraz superwizorów SNP PTP (Dr hab. Igor Pietkiewicz i Dr n. med Radosław Tomalski), z zachowaniem najwyższych standardów opracowanych przez EMDR Europe. W ramach szkolenia, uczestnicy będą mogli poddać swoją pracę superwizji. Ma to na celu rozwijanie umiejętności integrowania EMDR z dotychczasowym warsztatem terapeutycznym i konceptualizacji problemów pacjenta w odniesieniu do doświadczeń urazowych.

Decyzją Komisji Akredytacyjnej Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP z dnia 3.06.2024, szkolenie jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Kursy specjalistyczne SNP i SNTR PTP skierowane są do osób posiadających certyfikat psychoterapeuty lub będących w trakcie szkolenia, co najmniej po 2 roku kursu całościowego. 

Decyzją Komisji Akredytacyjnej Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP z dnia 3.06.2024, szkolenie jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia (95 godzin) jest zorganizowany w sposób modułowy i obejmuje część teoretyczną, ćwiczeniową i superwizyjną. Ćwiczenia praktyczne pod okiem superwizora i superwizje odbywają się w grupach liczących maksymalnie 12 osób.

Część teoretyczna (46 godziny)

Zagadnienia:
• Znaczenie doświadczeń urazowych w powstawaniu psychopatologii, definicja traumy, typy doświadczeń urazowych.
• Problemy z regulacją emocjonalną jako wynik doświadczeń urazowych i sposoby terapeutycznej pracy nad nimi.
• Zbieranie wywiadu pod katem doświadczeń urazowych i konceptualizacja przypadku z uwzględnieniem znaczenia traumy, problemów z przywiązaniem, objawów dysocjacyjnych.
• Prezentacja podejścia EMDR i modelu adaptacyjnego przetwarzania informacji.
• Różne formy bilateralnej stymulacji i ich skuteczność z perspektywy badań.
• Koncepcje dotyczące fazowości pracy nad traumą i związane z nimi kontrowersje.
• Budowanie wewnętrznych zasobów za pomocą EMDR.
• Planowanie pracy nad doświadczeniami urazowymi w modelu EMDR.
• Standardowy protokół EMDR w pracy z traumą prostą i złożoną.
• Zastosowanie EMDR w różnych grupach klinicznych.
• Adaptacja standardowego protokołu do różnych sytuacji klinicznych: praca ukierunkowana na desensytyzację (EMD) i ograniczone przetwarzanie doświadczeń urazowych (EMDr).
• Trudności w pracy terapeutycznej nad traumą i sposoby ich rozwiązywania.
• Sposoby integrowania EMDR z dotychczasową praktyką terapeutyczną.

Część ćwiczeniowa (24 godziny)

• Analiza wpływu urazowych doświadczeń rozwojowych na radzenie sobie uczestników z trudnymi sytuacjami w życiu dorosłym
• Demonstracja przez trenera pracy nad wspomnieniem z udziałem uczestnika.
• Praca uczestników w małych zespołach nad własnymi wspomnieniami pod nadzorem konsultantów EMDR (self-experience).
• Demonstracja przez trenera użycia EMDR w celu budowanie wewnętrznych zasobów i ćwiczenia w parach.
• Używanie interwencji poznawczych i innych sposobów pokonywania blokad w przetwarzaniu urazowych wspomnień – ćwiczenia w małych zespołach.
• Budowanie konceptualizacji przypadku w oparciu o przedstawiony materiał kliniczny.
• Analiza materiałów wideo prezentujących fragmenty sesji psychoterapeutycznej.

Superwizja (25 godzin)

• Analiza zgłaszanych przez uczestników przypadków, której celem jest tworzenie konceptualizacji i opracowanie planu leczenia (cele, strategie)
• Omówienie trudności w procesach psychoterapii osób z zaburzeniami pourazowymi prowadzonych metodą EMDR
• Omówienie wyzwań i trudności przeżywanych przez terapeutę.

Uczestnicy mogą realizować poszczególne moduły programu w dowolnym czasie, ale pomiędzy pierwszą i drugą częścią podstawowego szkolenia EMDR nie powinno minąć więcej niż trzy lata. Poszczególne moduły należy realizować według kolejności przedstawionej na schemacie poniżej. Po zrealizowaniu programu otrzymają certyfikat  ukończenia szkolenia specjalistycznego atestowanego przez SNP i SNTR PTP.

KWALIFIKACJA DO PROGRAMU

Udział w programie „Psychoterapia zaburzeń związanych z traumą” atestowanym przez SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego może wziąć:

 • Psychoterapeuta, który ukończył całościowe akredytowane przez PTP szkolenie z psychoterapii i posiada minimum dwa lata doświadczenia w pracy klinicznej pod superwizją LUB
 • Psycholog, lekarz specjalista psychiatra albo lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, który ukończył minimum drugi rok akredytowanego przez PTP całościowego szkolenia z psychoterapii i posiada minimum dwa lata doświadczenia w pracy klinicznej pod superwizją.

Aby zgłosić chęć udziału w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.  Uczestnicy zakwalifikowani do programu informują o swoich postępach w realizacji programu za pomocą aplikacji. Rejestracji na poszczególne moduły należy dokonywać osobno. 

Kierownik kursu: dr hab. Igor Pietkiewicz, tel. 602 648 713