Regulamin korzystania z aplikacji e-psyche

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, prawa autorskie, a także tryb postępowania w przypadku uwag i awarii zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Dyrektywą 95/46/EC w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych

UŻYTE POJĘCIA
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:
1. Aplikacja: Aplikacja internetowa E-psyche.eu prowadzona przez Zarządcę i umożliwiająca rejestrację oraz uczestnictwo w projektach badawczych lub wydarzeniach,
2. Regulamin: niniejszy regulamin,
3. Użytkownik: podmiot, który korzysta z usługi świadczonej przez Zarządcę drogą elektroniczną w ramach Aplikacji,
4. Login: indywidualne i niepowtarzalne oznaczeniem służące do korzystania z Aplikacji,
5. Hasło: ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia swojego dostępu do Aplikacji,
6. Usługi: świadczone na rzecz Użytkownika przez Zarządcę usługi dostępne w ramach Aplikacji, których rodzaj określa Regulamin,

ZARZĄDCA APLIKCAJI
Zarządcą aplikacji internetowej pod adresem app.e-psyche.eu jest E-psyche.eu s.c. R. Tomalski, I. Pietkiewicz z siedzibą w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 17/2 (40-032 Katowice), NIP 9542796566, REGON 381262868

ZASADY UŻYTKOWANIA
1. Korzystając z Aplikacji E-psyche Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Zabronione jest kopiowanie bądź modyfikowanie jakiejkolwiek części Aplikacji w całości lub części.
3. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe w zależności od założeń prowadzonego projektu badawczego lub wydarzenia zarządzanego poprzez aplikację po uprzednim zarejestrowaniu się w Aplikacji bądź bez rejestracji.
4. Rejestracja w Aplikacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych tj. login, adres e-mail, hasło.
5. Użytkownik może w ustawieniach konta Użytkownika zmienić w dowolnym czasie dane wprowadzone podczas rejestracji.
6. Zasady udziału w poszczególnych projektach, badaniach lub wydarzeniach, są określone w odrębnych regulaminach przypisanych indywidualnie do poszczególnych projektów.
7. Projekty w których dopuszczona jest transakcja płatnicza obejmuje dodatkowo regulamin dokonywania płatności. Podmiotem obsługującym jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. Regulamin transakcji jest dostępny pod adresem: https://secure.tpay.com/regulamin.pdf
8. Zarządca może czasowo bądź trwale zablokować dostęp do Aplikacji w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
a. narusza postanowienia Regulaminu,
b. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji,
c. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Aplikacji,
d. działa na szkodę Zarządcy,
e. dostarcza treści o charakterze bezprawnym;
9. Aplikacja jest dostępna dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Zarządca uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Aplikacji z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Aplikację oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji).
10. Zarządca podejmuje wszelkie prawem dozwolone działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niemożliwości użycia lub błędnego działania Aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej Hasła.
14. Zarządca Aplikacji nie bierze również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania zdarzeń zewnętrznych nie możliwych do przewidzenia oraz zapobieżenia.
15. Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie w formie on-line, w związku z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika komputerem posiadającym dostęp do sieci Internet. Z Aplikacji można korzystać poprzez następujące przeglądarki:
Microsoft Internet Explorer (od wersji 9 i wyżej)
Mozilla Firefox (od wersji 21 i wyżej)
Google Chrome (od wersji 27 i wyżej)
Safari (od wersji 5.1.7 i wyżej)
16. Informacja o polityce prywatności znajduje się pod adresem: https://www.e-psyche.eu/pl/polityka-prywatnosci
17. Kontakt w sprawach związanych z technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, uwagami oraz błędami: support@e-psyche.eu
18. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzanymi danymi: admin@e-psyche.eu