Negocjowanie tożsamości homoseksualnej w rodzinie katolickiej

Badanie miało na celu analizę doświadczeń związanych z socjalizacją religijną i odkrywaniem własnej homoseksualności przez polskich gejów, wychowanych w rodzinach charakteryzujących się silnym zaangażowaniem w praktykę religijną, wartości i normy związane z nauką Kościoła.

W ramach projektu, przeprowadzono częściowo-ustrukturyzowane wywiady pogłębione z młodymi mężczyznami na temat ich rodzin, dojrzewania, zaangażowania w praktyki religijne i odkrywania oraz realizacji potrzeb seksualnych. Wywiady były nagrywane cyfrowo, a ich transkrypcje poddane interpretacyjnej analizie fenomenologicznej. Z uzyskanych danych wynika, że internalizacja zasad przekazywanych przez Kościół katolicki dotyczących seksualności była poważnym źródłem wewnętrznego konfliktu, kiedy badani uświadamiali sobie swoje pragnienia homoseksualne. Używali różnych strategii, aby złagodzić konflikt pomiędzy tożsamością religijną i seksualną: ograniczanie zaangażowania w sprawy religijne, podważanie sposobów interpretacji doktryny, deprecjonowanie autorytetu księży, próby tłumienia posiadanych pragnień lub rozwijania zaufania w boski plan, używanie pomocy profesjonalistów i akceptacji ze strony księży. Badanie to wskazuje na specyficzne ryzyko związane z konfliktem w obszarze duchowo-religijnym. W raporcie zaproponowane są zalecenina dla psychologów zajmujących się pracą z przedstawicielami mniejszości seksualnych oraz wskazówki do dalszych badań.

Podziel się:

Raport z badania:

Zespół badawczy: Dr Igor Pietkiewicz, Mgr Katarzyna Kołodziejczyk-Skrzypek

eteeterte

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.