Adaptacja narzędzi do badań nad traumą i dysocjacją

Celem projektu była walidacja testów przesiewowych, umożliwiających wykrywanie zdarzeń urazowych i objawów związanych z traumą. Wprowadzenie tych narzędzi do praktyki klinicznej będzie niezwykle pomocne dla ludzi zajmujących się badaniem i leczeniem zaburzeń potraumatycznych. W ramach projektu, dokonaliśmy tłumaczenia na język polski i oceny właściwości psychometrycznych pięciu popularnych na świecie narzędzi klinicznych: Kwestionariusza dysocjacji somatoformicznej (SDQ-20, Nijenhuis et al., 1996), zmodyfikowanej Skali doświadczeń dysocjacyjnych (DES, Bernstein & Putnam, 1986), Skali objawów dysocjacyjnych (DSS, Carlson et al., 2016), Skali Depersonalizacji Cambridge (Sierra & Berrios, 2000) oraz Inwentarza wydarzeń traumatyzujących (TEC, Nijenhuis, Van der Hart, & Kruger, 2002).

SDQ-20 służy do oceny nasilenia dysocjacji somatoformicznej, czyli objawów posttraumatycznych przejawiających się poprzez ciało i narządy zmysłów. SDQ-20 to czułe i wartościowe narzędzie kliniczne, przydatne w badaniach przesiewowych. 

DESR-PL to najnowsza wersja kwestionariusza Dissociative Experiences Scale (Berstein & Putnam, 1986), który zawiera 26 pytań dotyczących częstości, z jaką badany doświadcza dysocjacji. Według autorów tego narzędzia, dysocjację charakteryzują różne zjawiska znajdujące się na kontinuum, od normy do patologii. DESR-PL zawiera ten sam zestaw pytań, jaki znajduje się w oryginalnej wersji, ale zmieniona została skala odpowiedzi.

DSS (Dissociative Symptoms Scale, Carlson et al., 2016) to narzędzie przesiewowe zawierające 20 pytań dotyczących objawów dysocjacyjnych. Podobnie jak w DES-R, dysocjacja rozumiana jest przez autorów jako różnego typu zjawiska na kontinuum norma-patologia, jednak DSS skupia się na klinicznych formach.

TEC (Trauma Experiences Checklist, Nijenhuis, Van der Hart, & Kruger, 2002) został przetłumaczony na polski i udostępniony w tradycyjnej formie (papier i ołówek) oraz interaktywnej wersji online. Narzędzie to zawiera 30 pytań dotyczących różnego typu doświadczeń urazowych w różnych momentach życia, oceny ich wpływu oraz wsparcia uzyskanego w wyniku tych zdarzeń.

Aktualnie trwają analizy statystyczne danych uzyskanych w projekcie.

Podziel się:

Publikacje z projektu:

Zespół badawczy:

eteeterte

Dr hab. Igor Pietkiewicz

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Radosław Tomalski

Dr n. med. Radosław Tomalski

Samodzielny pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku badawczym w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (CBTD), psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Od wielu lat jest mentorem i członkiem zarządu European Society for Trauma & Dissociation (www.estd.org), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego tego Towarzystwa. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, certyfikat terapeuty i konsultanta EMDR Europe. Prowadzi praktykę prywatną w Katowicach, gdzie zajmuje się głównie pacjentami dorosłymi z doświadczeniami traumy złożonej. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Anna Hełka

Dr Anna Hełka

Pracownik naukowo-dydaktyczny na wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce wpływu czynników sytuacyjnych i osobowościowych na zachowania ekonomiczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ekonomicznej, psychologii decyzji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji w biznesie, prowadzenia szkoleń, rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników, procesów grupowych, budowania zespołów, narzędzi oceny kompetencji oraz kreatywnego myślenia. Od 2010r. prowadzi własna działalność szkoleniowo-doradczą Rozwojosfera.pl