5-6.04.2024 IV Konferencja psychologii jakościowej

Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie zaprasza na IV Konferencję Psychologii Jakościowej, która porusza kwestie metodologiczne związane z paradygmatem jakościowym, takie jak: definiowanie problemów badawczych i wybór adekwatnej metodologii jakościowej, odpowiedni dobór uczestników i gromadzenie danych zgodnie z przyjętym modelem, umiejętne interpretowanie i raportowanie wyników, z zachowaniem rygoru naukowego. Wcześniejsze nasze spotkania były poświęcone: interpretacyjnej analizie fenomenologicznej, analizie dyskursu, analizie narracyjnej. Tym razem punktem centralnym będzie analiza tematyczna, która w ostatniej dekadzie zdobywa coraz większość popularność w dziedzinie psychologii. Wysłuchamy prezentacji prof. Braun z Nowej Zelandii, która jest współautorką tej metodologii i książki „Thematic Analysis: A Practical Guide” (w niedługim czasie przewidujemy pojawienie się tej publikacji w tłumaczeniu na polski).

Zapraszamy naukowców, studentów i klinicystów zainteresowanych poznaniem metodologii jakościowych w celu zaprojektowania oraz przeprowadzenia badań. Prezentacje ilustrujące wykorzystanie metodologii jakościowej w badaniach psychologicznych będą dotyczyć głównie tematu: “Trauma w kontekście mono- i międzykulturowym.”

 

Komitet naukowy:

 • Przewodniczący: Dr hab. Igor Pietkiewicz, UIK
 • Dr hab. Anna Cierpka, UW
 • Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, UIK
 • Dr hab. Anna Słysz, prof. UAM
 • Dr hab. Bernadetta Janusz, UJ

 

Komitet organizacyjny:

 • Dr Jacek Prusak, UIK
 • Dr Agnieszka Krzysztof-Świderska, UIK
 • Damian Przybycień, UIK
 • Dr Urszula Tokarska, UP

 

Opłaty konferencyjne:

 • Udział czynny: 480 zł
 • Udział bierny: 350 zł
 • Student / doktorant: 350 zł

 

PŁATNOŚCI: Wpłat za udział w konferencji należy dokonywać przelewem na konto Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie: ALIOR BANK SA: 75 2490 0005 0000 4600 2204 9504. UWAGA: w tytule przelewu należy podać: KPJ2024imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26

 

Termin nadsyłania abstraktów: przedłużono do 25 lutego 2024 r.

Ostateczny termin rejestracji: 15 marca 2024 r.

 

REJESTRACJA: Formularz rejestracyjny

 

RAMOWY PROGRAM:

5 kwietnia 2024 piątek: 

 • 10:00 – 12:30 Warsztat przedkonferencyjny
 • 14:00 Otwarcie konferencji
 • 14:30 – 15:40 Trauma uchodźcza i kruchość badacza (prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, UIK)
 • 16:10 – 17:40 Sesja 1
 • 18:00 – 19:30 Understanding thematic analysis to do it well: design and conceptual considerations (prof. Virginia Braun, Nowa Zelandia)
 • 20:00 Uroczysta kolacja

 

6 kwietnia 2024 sobota: 

 • 10:00 – 11:30 Sesja 2
 • 12:00 – 13:00 Wykład plenarny
 • Przerwa obiadowa
 • 14:00 – 15:30 Sesja 3
 • 16:00 – 17:00 Sesja panelowa 
 • 17:00 Zamknięcie

 

 

____________________________________

STRESZCZENIA GŁÓWNYCH WYSTĄPIEŃ

 

Understanding thematic analysis to do it well: design and conceptual considerations 
Prof. Virginia Braun, New Zealand

The rise in popularity of thematic analysis in the last 15+ years has seen the method become framed as useful, important, easy, and even the best approach to qualitative analysis. However, is it these things? The best answer must always be it depends! In this presentation, as one of the key authors of guidance around thematic analysis, I will reflect on the particular challenges in doing thematic analysis, and in particular, doing it well. I will highlight some of the conceptual, situated, and reflexive considerations that researchers who are thinking about using, are using, and indeed are not using, thematic analysis, might ponder to facilitate excellent use of thematic analysis (when it is used). 

 

Trauma uchodźcza i kruchość badacza
Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

W wystąpieniu zostaną poruszone  metodologiczne trudności badań dotyczących traumy uchodźczej oraz wpływu prowadzenia badań prowadzonych w tym obszarze na badacza. O ile pierwsze z tych zagadnień jest stosunkowo często obecne w literaturze przedmiotu, o tyle drugi aspekt, czyli wpływ tego rodzaju badań terenowych na członków zespołu badawczego, nie jest analizowany wystarczająco często. W wystąpieniu oba te aspekty zostaną przedstawione w oparciu o doświadczenia z trzech  dekad badań terenowych Autorki w tej dziedzinie.

Pierwszym wyzwaniem,  przed którym staje badacz podejmujący zagadnienie traumy przeżywanej przez uchodźców, jest gotowość wykroczenia poza najczęstszy obraz uchodźców prezentowany zarówno przez media, jak i w szerokim dyskursie społecznym. Jest to jedyny słuszny obraz „prawdziwego” uchodźcy jako bezwolnej straumatyzowanej ofiary, wobec której każdy rodzaj ofiarowanej  – wedle uznania ofiarodawcy – pomocy jest właściwy i słuszny. Obraz ten jest przeciwstawiany  „fałszywym” uchodźcom, czyli osobom, które mimo że są uchodźcami, dążą do utrzymania w kraju goszczącym samodzielności, autonomii i niezależności. Drugim wyzwaniem stającym przed badaczem jest wybór narzędzia badawczego i uporanie się z dylematem posłużenia się narzędziami jakościowymi zazwyczaj  wrażliwymi  kulturowo, lub najczęściej stosowanymi narzędziami ilościowymi, które w wielu wypadkach takich właściwości nie posiadają. Trzecia grupa zagadnień, które zostaną poruszone w wystąpieniu,  dotyczy  przeciwstawnych wymagań tego rodzaju badań, z którymi musi się mierzyć badacz i wpływu tych badań na przeżywanie takich doświadczeń jak wtórny stres lub zmęczenie współczuciem w wyniku konfrontacji z przeżyciami  osób badanych. Doświadczenia te tworzą sytuacje swoistej „kruchości”  badacza, która winna znaleźć odzwierciedlenie  w nowych rekomendacjach dla działania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. Zostaną również przedstawione rekomendacje co do sposobu współpracy badaczy z tłumaczem towarzyszącym im w kontakcie z osobami, których języka badacz nie zna.

 

WSPOMNIENIA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

Podziel się:

Pozostałe wydarzenia